Loren Gray - @lorengray on TokLive by Tiktok

These words won't scare me now? #lipsync