Loren Gray - @lorengray on TokLive by Tiktok

#lipsync life on the edge?